Správa nemovitostí, domů a bytů, pro Společenství vlastníků jednotek.
Účetnictví, evidence, zajišťování rekonstrukcí včetně financování.

Standartní služby


⇒ zajišťování provozu domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí technických sítí, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů a nebytových prostorů v domě,

⇒ zajišťování oprav a rekonstrukcí společných částí domu včetně havarijní údržby,

⇒ zajišťování protipožárního zabezpečení domu a jeho revize a opravy,

⇒ zajišťování revizí a oprav rozvodů plynu, rozvodů elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody a provozu radiátorů ústředního vytápění, vzduchotechniky, společné televizní antény a ostatních systémů k příjmu a rozvodu televizního signálu a hromosvodů,

⇒ zajištění odstranění zjištěných vad při těchto revizích

⇒ zajištění oprav většího rozsahu (SO, GO, modernizace apod.) dle požadavků odsouhlasených zástupcem vlastníků

⇒ zpracování plánu oprav a údržby společných prostor, organizace a vyhodnocení výběrových řízení (v součinnosti se zástupci vlastníků)

⇒ příprava kalkulací a návrhy výše příspěvků na správu (tzv. fondu oprav) domu

⇒ zajištění alternativního financování nákladů na opravy domu, a to jak formou hromadného úvěru, tak jednotlivých příspěvků vlastníků

⇒ příprava kalkulací a návrhů výše příspěvků pro placení záloh na jednotlivé služby spojené s užíváním jednotek

⇒ zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu,

⇒ zajištění vedení účetnictví dle zákona a evidence plateb od vlastníků včetně ročního vyúčtování nákladů na služby, případně vyhotovení daňového přiznání (vznikne-li povinnost ho podat)

⇒ zajištění platebního styku na vrub a ve prospěch mandanta na jeho účet

⇒ spolupůsobení při zajišťování vymáhání pohledávek, zkušenosti se soudním řešením vymáhání pohledávek od neplatičů, jak za služby, tak na rekonstrukci (zpoplatněno zvlášť)

⇒ zastupování a jednání za společenství vlastníků jednotek v rozsahu správy domu (uzavření smluv mezi dodavateli energií, služeb - jmenovitě s 1.JVS, Teplárnou, E.ON, Českou poštou - SIPO, popř. dalšími)

⇒ zajišťování externích odečtů bytových měřidel, u tepla včetně odborného externího rozúčtování nákladů dle platných předpisů (zpoplatněno zvlášť)